No.Số tham chiếu/ Doc. No.Tiêu đề/ Nội dung
1.      NSVN-MSDS-001Argon (Ar) ( Khí / Gas)
2.      NSVN-MSDS-002Argon (Ar) ( Lỏng / Liquid)
3.      NSVN-MSDS-003Oxygen (O2) ( Khí / Gas)
4.      NSVN-MSDS-004Oxygen (O2)( Lỏng / Liquid)
5.      NSVN-MSDS-005Nitrogen (Khí / Gas)
6.      NSVN-MSDS-006Nitrogen (Lỏng / Liquid)
7.      NSVN-MSDS-007Hydrogen (Khí / Gas)
8.      NSVN-MSDS-008Carbon Dioxide (CO2) (Khí /Gas)
9.      NSVN-MSDS-009Carbon Dioxide (CO2) (Lỏng / Liquid)
10. NSVN-MSDS-010Helium (He) (Khí / Gas)
11. NSVN-MSDS-011Sulfur Hexaflouride (SF6) (Khí / Gas)
12. NSVN-MSDS-012Acetylene (C2H2) (Khí / Gas)
13. NSVN-MSDS-013Ethylene Oxide (EO) (Khí / Gas)
14. NSVN-MSDS-014Carbon Monoxide (CO) (Khí / Gas)
15. NSVN-MSDS-015Methane (CH4) (Khí / Gas)
16. NSVN-MSDS-016Propane (C3H8) (Khí / Gas)
17. NSVN-MSDS-017Hydrogen Sulfide (H2S) (Khí / Gas)
18. NSVN-MSDS-018Amoniac (NH3) (Khí / Gas)
19. NSVN-MSDS-019Sulfur Dioxide (SO2) (Khí / Gas)
20. NSVN-MSDS-037Fluorine (F2) (Khí/ Gas)
21. NSVN-MSDS-038Krypton (Kr) (Khí/ Gas)
22. NSVN-MSDS-039Neon (Ne) (Khí/ Gas)
23. NSVN-MSDS-051Mixed 2 gas (N2 & CO2) (Khí trộn / Mixed gas)
24. NSVN-MSDS-052Mixed 2 gas (N2 & He) (Khí trộn / Mixed gas)
25. NSVN-MSDS-053Mixed 2 gas (N2 & Ar) (Khí trộn / Mixed gas)
26. NSVN-MSDS-054Mixed 2 gas (Ar & CO2) (Khí trộn / Mixed gas)
27. NSVN-MSDS-055Mixed 2 gas (Ar & He) (Khí trộn / Mixed gas)
28. NSVN-MSDS-056Mixed 2 gas (CO2 & He) (Khí trộn / Mixed gas)
29. NSVN-MSDS-057Mixed 2 gas H2 (0 - 5.49%) & N2 ( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)
30. NSVN-MSDS-058Mixed 2 gas H2 (5.5%-balance) & N2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
31. NSVN-MSDS-059Mixed 2 gas H2 (0 - 2.9%) & Ar ( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)
32. NSVN-MSDS-060Mixed 2 gas H2 (2.91%-balance) & Ar (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
33. NSVN-MSDS-061Mixed 2 gas H2 (0 - 8.2%) & CO2( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)
34. NSVN-MSDS-062Mixed 2 gas H2 (8.2%-balance) & CO2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
35. NSVN-MSDS-063Mixed 2 gas H2 (0 - 2.9%) & He( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)
36. NSVN-MSDS-064Mixed 2 gas H2 (2.91% - balance) & He( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)
37. NSVN-MSDS-065Mixed 2 gas H2 (balance) & CO ( 0 - 75.2%) (Khí trộn / Mixed gas)
38. NSVN-MSDS-066Mixed 2 gas H2 (balance) & CO ( 75.2% - balance) (Khí trộn / Mixed gas)
39. NSVN-MSDS-067Mixed 2 gas O2 (0 - 23.5%) & N2 (balance) (Khí trộn/ Mixed gas)
40. NSVN-MSDS-068Mixed 2 gas (O2 (23.5% - balance) & N2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
41. NSVN-MSDS-069Mixed 2 gas O2 (0-21.65%) & He (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
42. NSVN-MSDS-070Mixed 2 gas O2 (21.65%-balance) & He (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
43. NSVN-MSDS-071Mixed 2 gas O2 (0-14.45%) & Ar (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
44. NSVN-MSDS-072Mixed 2 gas O2 (14.45% - balance) & Ar (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
45. NSVN-MSDS-073Mixed 3 gas (CO2, N2 & He ) (Khí trộn / Mixed gas)
46. NSVN-MSDS-074Mixed 3 gas CH4 (2.5%), (O2 (20.48%) & N2 (77.02%) (Khí trộn / Mixed gas)
47. NSVN-MSDS-075Mixed 3 gas H2 (5%), CO2 (10%) & N2 (85%) (Khí trộn / Mixed gas)
48. NSVN-MSDS-076Mixed 3 gas H2 (10%), CO2 (10%) & N2 (80%) (Khí trộn / Mixed gas)
49. NSVN-MSDS-077Mixed 3 gas O2 (5%),CO2 (6%) & N2(89%) (Khí trộn / Mixed gas)
50. NSVN-MSDS-078Mixed 4 gas CH4 (8.3%), H2 (69.6%), CO2 (14.1%) & CO (8%) (Khí trộn / Mixed gas)
51. NSVN-MSDS-079Mixed 4 gas CO (1%), CO2 (2%), N2 (26%) & He (71%) (Khí trộn / Mixed gas)
52. NSVN-MSDS-080Mixed 4 gas CO (4%), CO2 (8%), N2 (28%) & He (60%) (Khí trộn / Mixed gas)
53. NSVN-MSDS-081Mixed 4 gas CO (6%), CO2 (12%), N2 (60%) & He (22%) (Khí trộn / Mixed gas)
54. NSVN-MSDS-082Mixed 4 gas H2 (1.5%),CO2 (4.5%), N2 (20%) & He (74%) (Khí trộn / Mixed gas)
55. NSVN-MSDS-083Mixed 4 gas H2 (1.5%),CO2 (6.5%), N2 (18%) & He (74%) (Khí trộn / Mixed gas)
56. NSVN-MSDS-084Mixed 4 gas H2 (1.8%),CO2 (4.5%), N2 (13.5%) & He (80.2%) (Khí trộn / Mixed gas)
57. NSVN-MSDS-085Mixed 4 gas O2 (1%), N2 (10%), CO2 (1.5%) & He (87.45%) (Khí trộn/ Mixed gas)
58. NSVN-MSDS-086Mixed 5 gas CO2 (1.5%), CO (5%), N2 (18%), H2 (0.15%) & He (62.85%) (Khí trộn / Mixed gas)
59. NSVN-MSDS-087Mixed 2 gas CO (12%) & N2 (88%) (Khí trộn / Mixed gas)
60. NSVN-MSDS-088Mixed 2 gas O2 (93%) & N2 (7%) (Khí trộn / Mixed gas)
61. NSVN-MSDS-089Mixed 5 gas CO2 (21%), CO (5%), N2 (18%), H2 (0.15%) & HE (55.85%) (Khí trộn / Mixed gas)
62. NSVN-MSDS-090Mixed 2 gas CO (10%) & N2 (90%) (Khí trộn / Mixed gas)
63. NSVN-MSDS-091N2O (Khí / gas)
64. NSVN-MSDS-092Mixed 2 gas F2 (5%) & Ne (95%) (Khí trộn / Mixed gas)
65. NSVN-MSDS-095Mixed 2 gas HCl (5ppm – ≤ 0.1%) & N2 (≥ 99.9%) (Khí trộn / Mixed gas)
66. NSVN-MSDS-096Mixed 4 gas CO (12%), SO2 (0.1%), NO (0.1%) & N2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)
67. NSVN-MSDS-107Khí trộn Halogen
68. NSVN-MSDS-112Mixgas F2 (0-0.46%) in Ar or He, Kr, Ne, N2, Xe
69. NSVN-MSDS-113Mixgas F2 (5-18.5%) in Ar or He, Kr, Ne, N2, Xe
70. NSVN-MSDS-114CF4
71. NSVN-MSDS-115Mixed 2 gas CH4 (0 - 7.7%) & Ar ( Balance)
72. NSVN-MSDS-116Mixed 2 gas CH4 (7.71%-balance) & Ar (balance)
73. NSVN-MSDS-119Mixed 4 gas H2 (4%), CO (10%), CO2 (20%) & N2 (66%)
74. NSVN-MSDS-120Mixed 4 gas H2 (7%), CO (7%), CO2 (9%) & N2 (77%)
75. NSVN-MSDS-121Mixed 4 gas H2 (3.15%),CO (4.05%), CO2 (3.15%) & N2 (89.65%)
76. NSVN-MSDS-122Mixed 4 gas H2 (1.4%),CO (1.8%), CO2 (1.4%) & N2 (95.4%)

TIN TRONG NGÀNH


Thông báo chuyển đổi mã vùng điện thoại

Thông báo chuyển đổi mã vùng điện thoại

Công ty chúng tôi xin thông báo về việc CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI theo công văn số 22/2014/TT-BTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Thời gian thực...

Xem thêm

HỆ THỐNG NHÀ MÁY & VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Bản quyền © 1999 - 2022 Nippon Sanso Vietnam JSC. Tất cả được bảo lưu.

Xây dựng với Eraweb.