Chính sáchBộ quy tắc ứng xử

Code of Conduct page 

Chính sách kiểm toán nội bộ

Chính sách kiểm toán nội bộInternal Audit Policy

Chính sách chống tham nhũng

Chính sách chống tham nhũng

Chính sách tuân thủ luật cạnh tranh toàn cầu

Chính sách tuân thủ luật cạnh tranh toàn cầu

Chính sách toàn cầu về tôn trọng quyền con người, đóng góp cho cộng đồng, việc làm, lao động và y tế

Chính sách toàn cầu về tôn trọng quyền con người, đóng góp cho cộng đồng, việc làm, lao động và y tế

Chính sách mua sắm

Chính sách mua sắm

Hướng dẫn mua sắm

Hướng dẫn mua sắm

Chính sách thuế

Chính sách thuế

Chính sách quan hệ nhà đầu tư (IR)

Chính sách quan hệ nhà đầu tư (IR)

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp / An toàn Công nghiệp và Phòng ngừa Thảm họa

Chính sách An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp / An toàn Công nghiệp và Phòng ngừa Thảm họa

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Chính sách an toàn và chất lượng sản phẩm

Chính sách an toàn và chất lượng sản phẩm

Chính sách sở hữu trí tuệ

Chính sách sở hữu trí tuệ

Copyright © 1999 - 2024 Nippon Sanso Vietnam JSC. All Rights Reserved.

Built with Eraweb.