• (84) 2513836706
 • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.
MSDS

NSVN'S LIST OF MSDS

No.

Số tham chiếu/ Doc. No.

Tiêu đề/ Nội dung

 1.  

NSVN-MSDS-001

Argon (Ar) ( Khí / Gas)

 

 1.  

NSVN-MSDS-002

Argon (Ar) ( Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-003

Oxygen (O2) ( Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-004

Oxygen (O2)( Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-005

Nitrogen (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-006

Nitrogen (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-007

Hydrogen (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-008

Carbon Dioxide (CO2) (Khí /Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-009

Carbon Dioxide (CO2) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-010

Helium (He) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-011

Sulfur Hexaflouride (SF6) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-012

Acetylene (C2H2) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-013

Ethylene Oxide (EO) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-014

Carbon Monoxide (CO) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-015

Methane (CH4) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-016

Propane (C3H8) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-017

Hydrogen Sulfide (H2S) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-018

Amoniac (NH3) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-019

Sulfur Dioxide (SO2) (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-020

Potassium Hydroxide (KOH) (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-021

Freon 22 (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-022

Potassium Bromide (KBr) (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-023

Javen (NaOCl) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-024

LPG (Khí / Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-025

Gasoline (Xăng) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-026

Acetone (C3H6O) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-027

Methanol (CH4O) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-028

Green SX 801 (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-029

Sulfuric Acid (H2SO4) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-030

Hydrochloric Acid (HCl) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-031

Brom (Br) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-032

Nước giải nhiệt Castrol (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-033

Than Hoạt Tính (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-034

Tilac (sơn nippon) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-035

Hạt trao đổi inon (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-036

Mỡ bò (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-037

Fluorine (F2) (Khí/ Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-038

Krypton (Kr) (Khí/ Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-039

Neon (Ne) (Khí/ Gas)

 1.  

NSVN-MSDS-040

Nước giải nhiệt Naclo 3DT304 (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-041

Nước giải nhiệt Naclo 3DT129 (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-042

Nước giải nhiệt Naclo 90001 (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-043

Carboline 1340 Clear (Sơn lót) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-044

Carboline 298 Gloss (Sơn) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-045

Thinner 15 (Dung môi) (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-046

Dầu máy nén Shell Corena S4 R 68 (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-047

1,2-Dimethoxyethane (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-048

Carbon disulfide (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-049

Maleic anhydride (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-050

Sodium azide (Rắn / Solid)

 1.  

NSVN-MSDS-051

Mixed 2 gas (N2 & CO2) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-052

Mixed 2 gas (N2 & He) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-053

Mixed 2 gas (N2 & Ar) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-054

Mixed 2 gas (Ar & CO2) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-055

Mixed 2 gas (Ar & He) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-056

Mixed 2 gas (CO2 & He) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-057

Mixed 2 gas H2 (0 - 5.49%) & N2 ( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-058

Mixed 2 gas H2 (5.5%-balance) & N2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-059

Mixed 2 gas H2 (0 - 2.9%) & Ar ( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-060

Mixed 2 gas H2 (2.91%-balance) & Ar (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-061

Mixed 2 gas H2 (0 - 8.2%) & CO2( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-062

Mixed 2 gas H2 (8.2%-balance) & CO2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-063

Mixed 2 gas H2 (0 - 2.9%) & He( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-064

Mixed 2 gas H2 (2.91% - balance) & He( Balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-065

Mixed 2 gas H2 (balance) & CO ( 0 - 75.2%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-066

Mixed 2 gas H2 (balance) & CO ( 75.2% - balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-067

Mixed 2 gas O2 (0 - 23.5%) & N2 (balance) (Khí trộn/ Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-068

Mixed 2 gas (O2 (23.5% - balance) & N2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-069

Mixed 2 gas O2 (0-21.65%) & He (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-070

Mixed 2 gas O2 (21.65%-balance) & He (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-071

Mixed 2 gas O2 (0-14.45%) & Ar (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-072

Mixed 2 gas O2 (14.45% - balance) & Ar (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-073

Mixed 3 gas (CO2, N2 & He ) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-074

Mixed 3 gas CH4 (2.5%), (O2 (20.48%) & N2 (77.02%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-075

Mixed 3 gas H2 (5%), CO2 (10%) & N2 (85%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-076

Mixed 3 gas H2 (10%), CO2 (10%) & N2 (80%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-077

Mixed 3 gas O2 (5%),CO2 (6%) & N2(89%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-078

Mixed 4 gas CH4 (8.3%), H2 (69.6%), CO2 (14.1%) & CO (8%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-079

Mixed 4 gas CO (1%), CO2 (2%), N2 (26%) & He (71%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-080

Mixed 4 gas CO (4%), CO2 (8%), N2 (28%) & He (60%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-081

Mixed 4 gas CO (6%), CO2 (12%), N2 (60%) & He (22%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-082

Mixed 4 gas H2 (1.5%),CO2 (4.5%), N2 (20%) & He (74%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-083

Mixed 4 gas H2 (1.5%),CO2 (6.5%), N2 (18%) & He (74%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-084

Mixed 4 gas H2 (1.8%),CO2 (4.5%), N2 (13.5%) & He (80.2%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-085

Mixed 4 gas O2 (1%), N2 (10%), CO2 (1.5%) & He (87.45%) (Khí trộn/ Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-086

Mixed 5 gas CO2 (1.5%), CO (5%), N2 (18%), H2 (0.15%) & He (62.85%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-087

Mixed 2 gas CO (12%) & N2 (88%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-088

Mixed 2 gas O2 (93%) & N2 (7%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-089

Mixed 5 gas CO2 (21%), CO (5%), N2 (18%), H2 (0.15%) & HE (55.85%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-090

Mixed 2 gas CO (10%) & N2 (90%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-091

N2O (Khí / gas)

 1.  

NSVN-MSDS-092

Mixed 2 gas F2 (5%) & Ne (95%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-093

CCl4 (Lỏng / Liquid)

 1.  

NSVN-MSDS-094

Catalyst NS-ET8W

 1.  

NSVN-MSDS-095

Mixed 2 gas HCl (5ppm – ≤ 0.1%) & N2 (≥ 99.9%) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-096

Mixed 4 gas CO (12%), SO2 (0.1%), NO (0.1%) & N2 (balance) (Khí trộn / Mixed gas)

 1.  

NSVN-MSDS-097

Aluminium oxide

 1.  

NSVN-MSDS-098

Diesel

 1.  

NSVN-MSDS-099

KORETHAN TOPCOAT UT6581(K1)PTA-1000

 1.  

NSVN-MSDS-100

Nalco 7330

 1.  

NSVN-MSDS-101

Perlite

 1.  

NSVN-MSDS-102

Rockwool

 1.  

NSVN-MSDS-103

Shell Gadus S2 V100 2

 1.  

NSVN-MSDS-104

Shell Tellus S2 MX 32

 1.  

NSVN-MSDS-105

Shell Turbo T46

 1.  

NSVN-MSDS-106

Vật liệu MS

 1.  

NSVN-MSDS-107

Khí trộn Halogen

 1.  

NSVN-MSDS-108

Nhựa trao đổi ion

 1.  

NSVN-MSDS-109

Xúc tác MH-1 / Catalyst MH-1

 1.  

NSVN-MSDS-110

RP7

 1.  

NSVN-MSDS-111

Dung dịch rửa xe Nerta / Nerta Active Diamond Foam

 1.  

NSVN-MSDS-112

Mixgas F2 (0-0.46%) in Ar or He, Kr, Ne, N2, Xe

 1.  

NSVN-MSDS-113

Mixgas F2 (5-18.5%) in Ar or He, Kr, Ne, N2, Xe

 1.  

NSVN-MSDS-114

CF4